Offer: giám định tên loài gỗ / quality inspection of wood species name

Date: 2022.11.28
Id: 27090

giám định chất lượng tên loài gỗ
Chúng tôi là công ty AIM Group chuyên cung cấp dịch vụ giám định tên loài gỗ và cấp giấy chứng nhận tên loại gỗ trong mua bán, thướng mại gỗ và tranh chấp chủng loại gỗ, chất lượng gỗ.
contact us
Thank you
Dr Capt. Nguyen Te Nhan / G.D
Agriculture Industry Marine Control Inspection Group of Companies
-------------------------------------

MSN.
Skype: aimcontrol
hand phone / whatsapp.
https://www.aimcontrolgroup.com
------------------------------------

quality inspection of wood species name
We are AIM Group company specializing in providing wood species inspection services and granting certificates of wood species names in wood trading, timber trade and wood type and quality disputes.
contact us

Posted by: Nguyen Nhan
Phone: +84903615612